ANBI

Naam van de stichting
Stichting Vrienden Kunstbezit Paradijskerk
(onofficieel: Vrienden van de Paradijskerk)

RSIN
816723825

Kamer van Koophandel
41127119

Post- en vestigingsadres
Nieuwe Binnenweg 23
3014 GB Rotterdam

Doelstelling van de stichting
Bij de oprichting van de stichting in 1972 is voor de volgende doelstelling gekozen:
“De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun voor de instandhouding van het kunstbezit van de Paradijskerk te Rotterdam, daaronder begrepen het kerkgebouw; voor de expositie hiervan en voor het uitgeven van publicaties hieromtrent, en al datgene wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn” (statuut, art. 2).

Beleidsplan
Download hier het beleidsplan 2018-2010.

Statuten
Download hier de statuten van de stichting.

Bestuurssamenstelling
De stichting heeft een bestuur bestaande uit tenminste drie leden (statuut, art. 4:1).
Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester (statuut, art. 5:1).

Bestuursleden (per 15-06-2017)

  • past. drs. J. de Rie (voorzitter)
  • dhr. M. van den Bergh (secretaris)
  • mevr. F.M. Groeneweg (penningmeester)
  • mevr. M.C. La Rivère-Zwarts

Beloningsbeleid
Bestuursleden zijn niet gerechtigd vacatiegeld te declareren of zich op andere wijzen voor hun inspanningen en/of tijdsbesteding te laten compenseren.
Alleen werkelijk gemaakte onkosten in opdracht van het bestuur (zoals postverzending, printkosten, etc.) kunnen worden vergoed (op declaratiebasis).

Jaarverslag 2016
De stichting heeft in 2016 geen activiteiten uitgevoerd.
Er is wel een gift aan de Paradijskerk verstrekt ten gunste van het onderhoud.

Financiële verantwoording 2016

Beginsaldo €2007,44
Baten
– Giften €25,00
– Rente spaarrekening €09,54
Lasten
– Bankkosten €57,10
– Gift aan Paradijskerk onderhoud €1984,88
Eindsaldo 2016  €00,00

Begroting 2018
Download hier de begroting 2018.